בקרה מסחרית, בדיקה ואישור חשבונות וסקירת כמויות (Quantity Surveyor)

הבדיקה והאישור כוללים בין היתר:  תקינות מחירים מול כתבי כמויות שנסגרו בהסכם, בדיקת כמויות, בדיקת הצמדות למחיר, אישור אופציות קיימות, תכולת עבודה הכלולה בהסכם וטיפול בחריגים וסגירת הסכם עד העדר תביעות (Close out).